Dunavska

DUNAVSKA 15

Spratna kuća sa osnovom ćiriličnog slova «Г» izgrađena je u velikoj obnovi posle bune 1850-ih, za  vlasnika Jovan Šilića. Na sačuvanom planu nije zabeležena godina ni ime projektanta, već samo broj katastarke parcele (1862) i ime vlasnika, a po izgledu odgovara današnjem objektu.

Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnog krila. Ovaj raniji objekat je verovatno znatno  oštećen u Buni, 1849. godine. 

Projekat objekta sačuvan je u Arhivu Vojvodine, ZPM, A138, a na slici vidimo fasadu sa ovog projekta, u stilu poznog klasicizma – bidermajera, kao i poprečni presek. Prostorije prizemlja i podruma su pod svodovima, a na spratu imaju ravnu tavanicu:  

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. mogu se prepoznati obrisi fasade koji odgovaraju sačuvanom originalnim planu iz perioda velike obnove nakon Bune: 

Na ovoj fotografiji nastaloj oko 1907. godine nešto bolje vidimo fasadu sa otvorima u prizemljemu sličnim današnjim:

Sledeća fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih, a fasada je veoma slična današnjem izgledu zgrade.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 85/9, 1992.)

Na fotografiji iz 1995. vidimo spoljni izgled vrlo sličan današnjem, a i onom sa prethodne slike. Vidimo i „kibicfenstere“ na obe fotografije, na bočnim prozorima:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 37/15, 1995.)

Dvorišnim krilom dominira komunikacioni balkon, na plitkim svodovima, sa profilisanim kamenim konzolama i ogradom od kovanog gvožđa, a deo uz ulično krilo kuće je u rekonstrukciji iz 1990-ih je zazidan i znatno izmenjen (na slici desno).

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo na jednu vodu. Krov je pokriven biber crepom.

Na ovoj fotografiji vidimo današnji izgled kuće:

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.