Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 12

Ova uska jednospratna kuća je podignuta tokom druge polovine XVIII veka, u stilu ranog klasicizma. Za vreme Bune (Revolucije 1848. godine, odnosno bombardovanja 1849.) je znatno stradala, pa obnovljena sa znatnim izmenama, ali planovi obnove nisu sačuvani. Na planovima grada iz 1885. i 1900. vidi se da, u tom periodu nije bilo promena gabarita objekta.

Sačuvani su dokumenti iz kojih se vidi da je kuća 1937. pripadala porodici Josipa Pakvora.

Osnova kuće je u obliku ćiriličnog slova “Г”, sa uzanim pešačkim prolazom sa leve strane i dugim desnim dvorišnim krilom. Ulaz u stambeni deo kuće je izveden na kraju prolaza desno, sa originalnim, jako zaobljenim zavojevitim stepeništem, od crvenog kamena sa ogradom od livenog gvožđa i ornamentalnim ukrasima.

U prizemlju se na fasadi desno nalazi ulaz sa razvučenim polukružnim svodom, a sa leve drveni izlog sa pozno secesijskim ukrasnim šprosnama, koji potiče iz 20tih godina XX veka.

Na spratu fasadom dominira centrealno postavljeni pravougaoni balkon, koji je verovatno kasnije dodat, sa gvozdenom ogradom geometrijske ornamentike. Ovde imamo tri otvora, balkonska vrata u sredini i po jedan prozor sa svake strane. Fasada je ukrašena lezenama sa udubljenim geometrijskim ukrasom između otvora. Prozori su u jednostavnom plitkom malterskom ramu. 

U frizu profilisanog venca su mali tavanski otvori u obliku rozeta, u osama otvora na spratu.

Balkon koji povezuje prostorije na spratu dominira fasadom dvorišnog krila zgrade, a postavljen je na zidane konzole sa manjim svodovima između, i sa jednostavnom ogradom od livenog gvožđa. 

Dugo dvorišno krilo je naknadno dograđeno, što je vidljivo po različitoj profilaciji konzola i lukova balkona. Dogradanja je izvršena 1885. godine. Podrumske prostorije su ispod glavnog i većeg dela dvorišnog krila kuće, a zasvedeni su krstastim i pruskim svodovima. Interesantna su gvozdena podrumska vrata sa ostatcima floralne ornamentike od kovanog gvožđa.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, pokriven biber crepom, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.