Dunavska

DUNAVSKA 25

Spratna kuća sa nepravilnom pravougaonom osnovom. Sagrađena je je 1881. godine, na blagom prelomu ulice, za vlasnika Nikolu Manojlovića, a po projektu Stefana Franka. 
Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo raniji objekat bez dvorišnog krila.

Početkom XX veka vlasnik kuće je brašnarski trgovac Kosta Grujić, kada je kuća produžena po dubini. Radove je izvodio Bela Peklo. Posle njegove smrti kuću je nasledila Supruga Anka.

U Adresaru Novog Sada za 1909. na ovoj adresi se pominje firma furundžija i trgovaca varivom K(osta) i M(iloš) Grujić. 

Ova zgrada nosi stilske odlike klasicizma. Ulična fasada ima tri vertikale otvora.

Otvori lokala u prizemlju su segmentno završeni u profilisanom malterskom ramu

Prozori na spratu su u profilisanim malterskim ramovima povezani solbankom po donjoj ivici.  Fasadno platno je ravno malterisano. Prizemlje je od sprata odvojeno jednostavnim kordonskim vencem. 

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. na mestu današnje kuće je prizemna kuća uskog fronta sa ravnom atikom.

Fasada se može dobro videti na ovoj fotografiji nastaloj oko 1905. Prozori na spratu su nadvišeni arhitravnim frontonima sa akrotirima, a ispod su bili dekorativni elementi na parapetima. Ravno malterisano fasadno platno završavalo se bogato dekorisanim frizom. Na otvorima lokala u prizemlju vidimo dvokrilne drvene kapke.

Na ovoj obojenoj fotografiji nastaloj oko 1912. (na slici se vidi tramvaj što znači da je snimljena posle 1911.), na fasadi nema značajnih promena.

Sačuvana je i fotografija snimljena 1930-ih (što vidimo po automobilu ispred kuće) na kojoj vidimo da su arhitravni frontoni iznad prozora na spratu i dalje prisutni, što može da znači da je fasada svoj današnji izgled dobila u nekoj posleratnoj rekonstrukciji. 

Ova fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih. Na fasadi sprata više nema arhitravnih frontoni sa akrotirima iznad prozora, kao i dekorativni elementi na parapetima i na frizu. Dakle, izgled fasade je veoma sličan današnjem. 

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 85/15, 1992.)

Na fotografiji iz 1995, fasada je slična izgledu na prethodnoj fotografiji iz 1992.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 37/21, 1995.)

Prizemno levo dvorišno krilo, dodato je, ili produženo, početkom XX veka. 

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a prizemno dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Ulični deo pokriven je originalnim biber crepom, a dvorišno krilo falcovanim crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.