Dunavska

DUNAVSKA 11

Spratna kuća sa osnovom ćiriličnog slova «Г» izgrađena je 1856. u obnovi nakon Bune, na mestu starijeg objekta iz druge polovine XVIII veka, za planu graditelja Antona Lesmajstera za vlasnika Vigl Antona. Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnog krila.

Prema zapisu na tavanskoj gredi, kuća je obnovljena 1867. godine. Kao vlasnici se još pominju Karolj Vigl početkom XX veka i porodica Tomin.  Krajem 30-ih godina XX veka ovu kuću je kupio čuveni novosadski trgovac Nikola Tanurdžić.

Ova zgrada nosi stilske odlike klasicizma, kao što vidimo na narednoj fotografiji iz 1995, a po starim fotografijama i razglednicama je očito da fasada pri renoviranjima nije značajno izmenjena od obnove 1856. Fasada je uža sa tri ose otvora i centralnim rizalitom. Otvori u prizemlju imaju tradicionalne dvokrilne drvene kapke, a iznad su otvori u obliku luneta. Prozori na spratu u prostom malterskom ramu su nadvišeni arhitravnim frontonima na volutastim konzolama.

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se jasno samo potkrovni venac čiji je središnji deo ispupčen, baš kao i na današnjoj fasadi, pa je vrlo verovatno da fasada nije znatnije izmenjena od ovog vremena. 

Fasada se mnogo bolje može videti na ovoj fotografiji nastaloj između 1906. i 1908., i gotovo je nepromenjena do danas.

Sledeća sačuvana fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih. Na fasadi nema značajnijih promena:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 85/7, 1992.)

Prostorije prizemlja i podruma su pod svodovima, a na spratu imaju ravnu tavanicu. Na sprat vodi dekorativno stepenište kamenih gazišta.
Na dvorišnom krilu je komunikacioni balkon, na plitkim svodovima, sa profilisanim kamenim konzolama i ogradom od kovanog gvožđa.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Pokriven je delom biber crepom, a delom falcovanim.

Danas je izgled fasade i dalje u velikoj meri očuvan, samo su na otvorima lokala uklonjeni tradicionalni dvokrilni drveni kapci

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.