Zmaj Jovina

ZMAJ JOVINA 25

Spratna kuća osnove ćiriličnog slova П postavljena je na uličnu regulaciju Zmaj Jovine. Ukupnom koncepcijom prostora i sačuvanim svodnim konstrukcijama u prizemlju kuća ima odlike gradnje sa kraja XVIII i početka XIX veka, pri čemu nije poznato da li je kuća prvobitno bila prizemna ili spratna.
Na planu iz 1745. godine vidi se da je na mestu ove kuće bila uličica (zaokruženo crvenim):

Za vreme Bune je kao i većina kuća u centru bila znatno oštećena da bi u obnovi 1852/53. dobila svoj današnji oblik.
Vlasnik kuće je između dva rata bio trgovac Raletić, od koja je kuću otkupio trgovac Ljubičić.

Slika prikazuje izgled fasade oko 1905. koji se verovatno nije značanije menjao od obnove u stilu poznog klasicizma, nakon Bune.

Fotografija snimljena oko 1905. godine jasno prikazuje elemente fasade

Ulična fasada je sačuvala karakteristične klasicističke elemente iz vremena gradnje, iako je više puta obnavljana, kao što možemo videti na fotografiji iz 1985. godine.

Oko prozora su plitki malterski ramovi oko prozora ali bez arhitravnih frontona. Ispod krovnog venca vidimo vitke dekorativne gusto postavljene konzole iz vremena izgradnje.

“Kibic fenster” pri levom uglu. Vidimo i dva jednostavno profilisana horizontalna venca, a na frizu su uklonjene tavanske rozete.

Fotografija iz 1995. godine, sa uglavnom nepromenjenom fasadom u odnosu na fotografiju iz 1985. godine. Jedina značajnija promena su sa tende izned svakog izloga.

U obnovi pre desetak godina vraćeni su arhitravni frontoni iznad prozora, tavanske rozete na frizu, kao i pilastri sa floralnim kapitelima, čime je u velikoj meri vraćen originalni izgled kuće.

Hodnik i oba kraja dvorišta na slikama iz 1980-ih

Hodnik je, sudeći po ostacima luka sa dvorišne strane, nekada bio kolski ulaz koji je kasnije podeljen na lokal i uski pešački prolaz. U prolazu vidimo i početak stepeništa sa kamenim gazištima. Lokali u prizemlju su zasvođeni, koritastim i sfernim svodovima, a u uzanom pešačkom prolazu su tri sferna svoda pojačana lukovima.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišnog na jednu vodu pokriven originalnim biber crepom.

Uski pešački prolaz Zmaj Jovine 25, sa originalnim pragom od crvenog kamena.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.