PAŠIĆEVA 12

Jednospratna zgrada, izgrađena u stilu romantizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „Г“. Kuća koja se nalazila na ovom mestu je najverovatnije izgorela u bombardovanju, u junu 1849. godine, u Buni, kada je od 2812 zgrada ostalo je čitavih samo 808, od toga samo 8 u centru grada.

Mnoge kuće tada su:“samo lišene krovova ali postoje sa temeljima; dućani i sobe su kvelbovani (zasvedeni) u prizemljima gde žive mnogi trgovci, majstori i otmeni činovnici… koliko dobri kuća ot jednog i dva kata stoe…“ piše deputacija na čelu sa Jovanom Subotićem.

Zato se može pretpostaviti da je podrum, a možda i prizemlje od kuće izgorele u Buni, dok je današnji izgled dobila u Velikoj obnovi sa početka 1850-ih. Nije sačuvan plan ove kuće, pa se ne zna ime autora, ali gotovo istovetnu dekoraciju fasade mozemo videti u Dunavskoj 33 i Njegoševoj 9. 

Ulična fasada, sa 5 vertikala segmentno završenih otvora i centralno postavljenim kolskim prolazom, jedna je od retkih kuća u gradu u stilu romantizma. Balkon iznad kolskog ulaza je sa ogradom od vitičastog kovanog gvožđa, flankiran plitkim pilastrima.

Prozori sprata nadvišeni su karakerističnom uzanom malterskom dekoracijom, koji prate gornji deo prozorskog otvora.

Fasadno platno je u prizemlju horizontalno fugovana, a na spratu ravno malterisana i završava se frizom sa tavanskim rozetama u osi prozora.

Dvorišnom fasadom dominira komunikacioni balkon na profilisanim kamenim konzolama, sa ogradom od kovanog gvožđa.

Na Sauterovom planu iz 1889. označena je kuća na tadašnjoj parceli broj 1941.

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, vidimo da je izgled fasade ostao gotovo nepromenjen do danas.

Fotografija snimljena 1957. godine.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.