Grčkoškolska

GRČKOŠKOLSKA 8

Parterna kuća Mihaela Bauera, izgrađena u stilu poznog klasicizma, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova „Г“, 1852. godine za vlasnika Mihaela Bauera, po planu Teodora Šefta.

Ova kuća je izgorela tokom bombardovanja u Buni 1849. godine, a obnovljena je 1852. godine u Velikoj obnovi. Neki stilski elementi su dodati u rekonstrukciji pred kraj XIX veka.

U ovoj kući je stanovao Miša Dimitrijević (1824-1896), publicista i političar, predsednik Matice srpske.

Ulična fasada kuće ima 5 arhitravno završenih prozora, od toga tri na centralnom rizalitu, i polukružno završen kolski ulaz, uz desnu ivicu.

Prvi prozor sa leve strane je kibic fenster.

Prozori na rizalitu su falankirani kompozitnim pilastrima, nadvišeni vencem dekorativnih krovnih konzola u širini rizalita.

Ravna atika se pruža čitavom širinom ulične fasade.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 40/22, 1995.)

Na Sauterovom planu iz 1889. crvenom bojom je označena parcela ove kuće.

Na fotografiji iz 1992. godine vidimo dvorišno krilo kuće.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 62/7, 1992.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.