Grčkoškolska

GRČKOŠKOLSKA 2

Dvospratna neobarokna palata Centralnog kreditnog zavoda, koju su stari novosađani zvali Zlatni čovek, po bronzanoj skulpturi Hermesa na vrhu kupole na uglu. Izgrađena je kao jednospratnica 1896. godine po projektu bečkog arhitekte Franca Vorude za Centralni kreditni zavod u Novom Sadu, koji je tada bio najsnažnija srpska finansijska ustanova u Austro-Ugarskoj monarhiji. Osnivači Centralnog kreditnog zavoda u Novom Sadu bili su bogati trgovci Lazar Dunđerski, Ljuba Stefanović i Miloš Dimitrijević. 

Drugi sprat je dozidan 1921. godine, po projektu istog arhitekte. 

Krajem 1970-ih je zgrada renovirana za potrebe Ljubljanske banke. U današnje stanje je objekat doveden u obnovi 2004. godine, kada zgradu preuzela Zepter banka, pri čemu su u šalter sali otkriveni gvozdeni stubovi sa jonskim kapitelima.

Neobarokna palata Zlatni čovek nalazi se na uglu, sa dužim krilom ka Grčkoškolskoj a kraćim ka Miletićevoj ulici. Ugaoni deo objekta, kružne je osnove i završava se masivnom kupolom, na čijem vrhu je bronzana statua Hermesa, rad vajara Đorđa Jovanovića. Balkon sa zidanom ogradom od balustera, na prvom spratu ovog kružnog ugaonog dela objekta oslonjen je na četiri jonska stuba, a tri vertikale otvora na  spratovima flankiraju masivni polukružni pilastri sa korintskim kapitelima. 

Na fasadi ka Miletićevoj ulici je još jedan dugački balkon sa zidanom ogradom od balustera, oslonjen na oslonjen na četiru masivne vitičaste konzole.

Krilo ka Miletićevoj ima 5 vertkala otvora, a ka Grčkoškolskoj 10. Otvori u prizemlju i na prvom spratu su polukružno završeni, a na drugom spratu arhitravno. Prozori na prvom i drugom spratu su flankirani plitkim pilastrima sa jonskim kapitelima. Fasada je bogato dekorisana plastikom raznovrsnih motiva, naročito iznad prozora na prvom spratu.

Fasadno platno je u prizemlju horizontalno fugovano, a na spratovima ravno malterisano. 

Na Sauterovom planu iz 1889. na mestu palate Zlatni čovek se nalazio ugaoni objekat na objedinjenim parcelama 1416 i 1417.

Na fotografiji snimljenoj oko 1900. godine, vidimo prvobitni jednospratni objekat sa Zlatnim čovekom na vrhu kupole.

Fotografija iz vazduha snimljena 1926. godine prikazuje centar Novog Sada a zaokružena je palata Zlatni čovek, na kojoj se vidi dozidani sprat.

Fotografija palate Zlatni čovek iz 1995. godine.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 40/1, 1995.)

Fotografija detalja iz hola palate Zlatni čovek ka šalter sali.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.