Dunavska

DUNAVSKA 8

Spratna kuća sa osnovom u obliku ćiriličnog slova «Г», a nakon rekonstrukcije i dogradnje levog dvorišnog krila 1990-ih u obliku ćiriličnog slova «П». Na osnovu oblika svodnih konstrukcija i profilisanih kamenih konzola komunikacionog balkona, može se zaključiti da je izgrađena krajem XVIII ili početkom XIX veka.

Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnog krila.
Znatno je stradala u Buni, 1849. godine, a današnji oblik je dobila u velikoj obnovi početkom 1850-tih.

Pripadala je veleposedniku Lazaru Dunđerskom, koji ju je kupio i obnovio 1880-ih, a zabeleženo je da vlasnik 1938. godine bila Olga Jovanović.

Kuća nosi stilske odlike klasicizma, koje su se očuvale na fasadi uprkos brojnim obnovma u raznim periodima, dok je dvorišni deo potpuno izmenjen 1990-ih.

U prizemlju je kolski ulaz, centralno postavljen, polukružno završen, u profilisanom malterskom ramu, sa završcem u temenu luka. Otvori lokala su arhitavno završeni, nadvišeni polukružno završenim profilisanim malterskim ramovima, sa završcem u temenu luka, po dva sa svake strane kolskog ulaza.

Na spratu se nalazi sedam jednakih dvokrilnih  prozora, u profilisanim malterskim ramovima, nadvišeni arhitravnim fontonima na vitičastim konzolama. Ispod svakog prozora su parapeti sa pravougaonim nišama.

Fasadno platno je u prizemlju horizontalno fugovano, a na spratu je ravno malterisano, i završava se profilisanim potkrovnim vencem.

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se fasada, koja je veoma slična današnjoj, osim što lokali nemaju lučno završene malterske ramove otvora lokala:

Na narednoj fotografiji je iz 1907. godine, fasada se vidi mnogo bolje. U nekoj obnovi nakon velike poplave dodate su akrotirije na arhitravne frontrone središnja tri prozora, kao i drveni portal izloga desnog lokala.

Na fotografiji nastaloj oko 1950. godine, fasada je veoma slična kao na prethodnoj iz 1907.

Sledeća fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih, a fasada je veoma slična današnjem izgledu zgrade.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 90/7, 1992.)

Na fotografiji fasade iz 1995. takođe nema značajnijih promena u odnosu na današnji izgled.

Sve prostorije u prizemlju su pod svodnim konstrukcijama tipa poluoblice i pruske kape, što može videti u lokalima, kao i na kolskom ulazu.

Današnji izgled dvorišne fasade je u potpunosti izmenjen krajem 1990-ih, levo dvorišno krilo dograđeno, a dvorište je kompletno uređeno, popločano i opremljeno urbanim mobilijarom:

Krov uličnog dela prve kuće je na dve vode, a dvorišnih krila na jednu vodu i u potpunosti je prerađen u rekonstrukciji krajem 1990-ih. Krov uličnog dela kuće i desnog dvorišnog krila pokriven je limom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.