Dunavska

DUNAVSKA 7

Spratna kuća sa osnovom ćiriličnog slova «Г» izgrađena je u drugoj polovini XVIII veka. Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnog krila.

Znatno je stradala u Buni, 1849. godine, a predpostavlja se da sprat građen u obnovi početkom 1850-tih.

Prvi vlasnik nije poznat, a krajem XIX veka bila je vlasništvo porodice Petrović, koja je u prizemlju držala gostionicu a stanovala na spratu.

Ova zgrada nosi stilske odlike baroka i romantizma, a na starim fotografijama vidimo da fasada pri renoviranjima nije značajno izmenjena od obnove posle Bune, sredinom XIX veka. 

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se ova zgrada sa stilskim odlikama baroka i romantizma, slična današnjem izgledu.

Centalno se na fasadi je rizalit u širini dva središnja otvora. 

U prizemlju su bila četiri pravougaona otvora u profilisanom malterskom ramu, u osi otvora na spratu. Krajnji levi otvor je bio uzani pešački prolaz, dok su desno bili otvori klasičnog lokala – dva bočna izloga i centalni ulaz, sa dvokrilnim drvenim kapcima nad kojima je bila tabla sa natpisom celom širinom lokala. 
Između prizemlja i sprata horizontala je naglašena profilisanim vencem.
Na spratu su četiri segmentno završena prozora u profilisanom malterskom ramu, nadvišeni arhitravnim frontonima. 
Fasadno platno je bilo ravno malerisano i završavalo se frizom sa tavanskim otvorima u obliku rozeta, na koji se nastavljao profilisani potkrovni venac, kojim je dodatno naglašen centralni rizalit.

Gotovo nepromenjena fasada se može videti već na ovoj fotografiji nastaloj između 1906. i 1908. Jedina promena je da je uklonjen fenjer sa fasade.

Nekom kasnijom rekonstrukcijom bočni izlozi lokala su otvoreni do poda, tako da sada lokal ima tri jednaka otvora u profilisanom malterskom ramu. Drveni kapci otvora lokala su takođe uklonjeni. Fenjer je vraćen na fasadu.

U kasnijoj obnovi je dodata okapnica ispod središnja dva prozora, kao i kovani držači za žardinjere.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 85/5, 1992.)

Fotografija iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih. Fasada je slična današnjoj.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 37/4, 1995.)

Fotografija iz 1995. godine, takođe je slična današnjoj.

Prostorije prizemlja, podruma i stepenišnog prostora su pod svodovima, a na spratu imaju ravnu tavanicu. 

U prolazu su tri sferna svoda sa jakim potpornim gredama. Nepokriveni deo dvorišta je veoma uzak.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Pokriven je biber crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.