Dunavska

DUNAVSKA 6

Spratna kuća sa osnovom u obliku ćiriličnog slova «П»,  sa blagim prelomom fasade na desnoj ivici rizalita, jer je kuća osnovom i ukupnim korpusom prilagođena staroj uličnoj matrici. Kuća ima duža dvorišna krilima koja se u dubini parcele približavaju. Na osnovu oblika svodnih konstrukcija i profilisanih kamenih konzola komunikacionog balkona, može se zaključiti da je izgrađena početkom XIX veka.

Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnih krila.
Znatno je stradala u Buni, 1849. godine, a današnji oblik je dobila u velikoj obnovi početkom 1850-tih.

Kuća pripada starijem graditeljskom sloju.

Kuća nosi stilske odlike klasicizma, koje su se očuvale uprkos brojnim obnovma u raznim periodima, sa rizalitom u širini tri središnja polukružno završena prozora.

U prizemlju je kolski ulaz, centralno postavljen, završen plitkim segmentnim lukom, u profilisanom malterskom ramu. Otvori lokala su arhitavno završeni, u profilisanim malterskim ramovima, postavljeni u osi otvora na spratu.

Na spratu se nalazi sedam prozora, tri središnja na rizalitu polukružno završena, uokvireni ramom u imitaciji kvadera, a još po dva sa svake strane rizalita u profilisanim malterkim ramovima, nadvišeni arhitravnim fontonima na vitičasti konzolama. Ispod svakog prozora su dekorisani parapeti sa pravougaonim nišama u kojima su glave sa šlemovima u visokom reljefu.

Fasadno platno je u prizemlju horizontalno fugovano, a na spratu je ravno malterisano, i završava se frizom sa tavanskim otvorima u vidu rozeta u osama prozora na  spratu, na koji se nastavlja profilisani potkrovni venac.

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se fasada, koja je veoma slična današnjoj, osim što na parapetima nema niša i reljefnih glava mladića sa šlemovima.

Fasada ove kuće se vidi na malom broju starih razglednica jer se nalazi na samoj blagoj krivini ulice, pa je zato fasada kuće sa blagim prelomom na desnoj ivici rizalita. Naredna fotografija je iz 1904. ili 1905. godine, jer vidimo tek završenu kuću na broju 27, dok iznad lokala sa leve strane ove kuće još nije postavljena tabla. 

Kuću na broju 6 vidimo naglašenu u daljini, pretposlednju vidljivu u nizu. Nazire se središnji rizalit sa polukružno završenim prozorima i kapijom, dakle izgled sličan kao na prethodnoj fotografiji.

Na fotografiji nastaloj oko 1980. godine, pre nego što su uklonjeni trotoari u Dunavskoj, vidimo na fasadi centralni rizalit sa polukruzno završenim prozorima, i reljevima u obliku glava mladića sa šlemovima na parapetima, u osnovi sličan originalnom izgledu zgrade.

Sledeća fotografija je iz 1992. godine, gde je fasada slična izgledu iz 80-ih, a razlika u odnosu na današnji izgled je što dva krajnja leva otvora lokala tada još nisu bila spojena u jedan veliki otvor, i što plitak segmentni luk kolskog ulaza više nema ram u imitaciji kvadera.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 90/8, 1992.)

Sve prostorije u prizemlju su pod svodnim konstrukcijama tipa poluoblice i pruske kape, što može videti u lokalima, kao i kod kolskog ulaza. Kolski ulaz 1994. godine, pre rekonstrukcije, i danas.

Slika levo: Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 5/14, 1994.)

Dvorišnom fasadom dominiraju komunikacioni balkoni, sa ogradom od kovanog gvožđa, zasvođeni plitkim svodovima na više tipova profilisanih kamenih konzola, iz različitih perioda obnova. Na kraju desnog kraćeg dvorisnog krila kuće, komunikacioni balkon je povezan mostom sa levim krilom. Na slikama iz 1994. vidimo stanje slično originalnom.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 5/9, 10 i 11, 1994.)

Današnji izgled dvorišne fasade je znatno izmenjen, jer su prostorije u prizemlju adaptirane u lokale, za koje su probijeni novi otvori, a dvorište je kompletno uređeno, popločano i opremljeno urbanim mobilijarom:

Krov uličnog dela prve kuće je na dve vode, a dvorišnih krila na jednu vodu. Krov uličnog dela kuće i desnog dvorišnog krila pokriven je originalnim biber crepom, dok je dozidano levo dvorišno krilo pokriveno falcovanim crepom.

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.