Dunavska

DUNAVSKA 17

Spratna kuća sa osnovom ćiriličnog slova «Г» dobila je svoj današnji oblik je 1852. u obnovi nakon Bune, kada je na stariju prizemnu kuću nadograđen sprat i dvorišno krilo (magazin, štala za konje i ostava, po planu graditelja Andreasa Hanera za vlasnika Viktora Gorjupa.

Na planu grada iz 1745. na njenom mestu vidimo objekat bez dvorišnog krila.

Kao vlasnici se još pominju apotekar Uroš Maksimović i zemljoposednik Sava Vujić.

Ova zgrada nosi stilske odlike poznog klasicizma. U prizemlju je sa leve strane širok pravougaoni kolski ulaz, a sa desne tri pravougana otvora lokala, od koji je srednji ulaz. Na spratu su 4 prozora u profilisanom malterskom ramu nadvišeni arhitravnim frontonima na floralnim konzolama sa akrotirima, povezani solbankom po donjoj liniji, a ispod parapetna polja sa balusterskim nizom. Fasadno platno je horizontalno fugovano, a završava se frizom sa floralnim ukrasima prstenovima, na koji se nastavlja istureni profilisani pokrovni venac.

Na fotografiji Dunavske ulice u velikoj poplavi 1876. vidi se fasada, koja se ne razlikuje znatno od današnje. Razlike koje su uočljive su drveni kapci otvora lokala, kojih više nema, i da se ne vide floralni ukrasi na frizu.

Fasada se mnogo bolje može videti na ovoj fotografiji nastaloj 1907. godine, i gotovo je nepromenjena do danas.

Sledeća sačuvana fotografija je iz 1992. godine, nakon rekonstrukcije svih kuća u Dunavskoj početkom 80-ih. Na fasadi nema značajnijih promena, osim što lokal ima dva šira otvora:

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (V.M. 85/10, 1992.)

Prostorije prizemlja i podruma su pod svodovima, a na spratu imaju ravnu tavanicu. Na sprat vodi drveno stepenište.
Na dvorišnom krilu je komunikacioni balkon, na plitkim svodovima, sa zamlje poduprt nizom koso postavljenih gvozdenih greda i ogradom od kovanog gvožđa.

Krov uličnog dela kuće je na dve vode, a dvorišno krilo krovom na jednu vodu. Pokriven je biber crepom.

Fotografija fasade 1995, slična izgledu na fotografiji iz 1992.

Iz arhiva Zavoda za Zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada (O.Z. 37/16, 1995.)

Realizaciju sajta pomogala je Gradska uprava za kulturu Novog Sada

Za realizaciju ovog sajta korišćeni su izvori i materijali Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

STARO JEZGRO NOVOG SADA je proglaseno za kulturno dobro, odlukom o utvrđivanju za prostorno kulturno-istorijsku celinu – 05 br. 633-151/2008 od 17. januara 2008, „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 07/2008.